Alle standpunten op tafel

Een levendig gesprek over omgang met wilde dieren

Conflicten, zorgen, wensen, belangen; ze komen allemaal langs wanneer we het hebben over de (on)mogelijkheid om samen te leven met (bepaalde) wilde dieren. En als we vinden dat het kan, welke manier vinden we dan de meest wenselijke manier? Iedereen praat mee vanuit zijn/haar eigen belang en visie. En de wilde dieren? Die trekken zich daar niets van aan. Die lopen daar gewoon dwars doorheen. En nu?

Hoe samen te leven met wilde dieren en hoe om te gaan met actuele conflicten tussen mensen en wilde dieren zijn geen droge discussies, maar levendige gesprekken. Ieder heeft zijn/haar eigen visie, welke voortkomt uit ervaring, vanuit expertise, of via verhalen van anderen. En ook de dieren zelf vertellen op de één of andere manier hun verhaal. Of we die ook meenemen in onze visie- en besluitvorming? Dàt is weer een ander verhaal.

Al die verschillende visies en verhalen zijn wel een goede basis om het gesprek met elkaar aan te gaan: ‘Waar staan we nu en wat weten we nu?’, ‘Hoe gaan we verder?’, ‘Hoe pakken we dit complexe maatschappelijke ‘probleem’ aan?’, ‘Wat is eigenlijk ‘het’ probleem?’ Allemaal openstaande vragen die de aanleiding kunnen zijn om eens echt met elkaar in gesprek te gaan. Vragen die tevens de basis van zo’n gesprek kunnen zijn.

Dit soort gesprekken of debatten begeleid ik.

Wanneer alle kaarten op tafel gegooid worden, elkaars wensen, verwachtingen, knelpunten, onzekerheden en vraagtekens er mogen zijn, dan blijken er vaak meer overeenkomsten te zijn dan je van tevoren had kunnen bedenken.

Tijdens zo’n gezamenlijk gesprek daag ik je uit buiten je comfortzone te denken. Door de ogen van ‘de ander’, de geschetste problemen te bekijken. En op zoek te gaan naar het gezamenlijke belang voor mens èn wild dier in jouw regio. Dit proces ondersteun ik met bestaande (inter)nationale praktijkvoorbeelden ter inspiratie. Door zo’n gezamenlijk proces aan te gaan kun je tot een andere reeks van maatregelen komen die je van te voren niet in je eentje had kunnen bedenken.

Is dit het soort gesprek of debat wat jou verder gaat helpen in het zoekproces naar oplossingen om te leren samen leven met (bepaalde) wilde dieren om ons heen? Neem dan contact met me op om te kijken welke insteek het beste past.

Wat zeggen anderen over mij?

“Susan begeleidde de sessie “Omgang met mens-dierconflicten” op een interactieve manier, waarbij deelnemers op post-its hun mening mochten schrijven en deze gezamenlijk onder haar begeleiding in de groep werden besproken. De sfeer was open en de deelnemers luisterden goed naar elkaar. Het doel van het symposium is bereikt, mede dankzij haar!”

Elze Polman
Organisator Muskusrattensymposium van de Unie van Waterschappen – Zoogdiervereniging

“Susan gaf een verfrissende kijk op het samenleven met wilde dieren tijdens het muskusrattensymposium. Susan wist het gesprek zo te sturen dat mensen met een andere blik naar het vraagstuk gaan kijken. Wat zou de muskusrat zelf willen? Kunnen wij door kennis te nemen van de wensen van de muskusrat het land zo inrichten dat we met elkaar kunnen leven? Het vraagstuk op deze manier benaderen levert een verassende vervolgvraag op: is de oplossing te vinden in het aanpassen van ons eigen gedrag door daar waar wateroverlast zou ontstaan door graverij van muskusratten, zelf in woonboten te gaan leven? Wellicht een iet wat drastische oplossing, maar wel één die je dwingt om ook het perspectief van de muskusrat mee te nemen in de afwegingen die gemaakt worden in de bestrijding.

Leuk en leerzaam om met Susan samen te werken! “

Femmie Smit
Deelnemer – Programmamanager in het wild levende dieren Dierenbescherming

“Susan heeft in het researchproces van de documentaire ALFA een significante bijdrage geleverd door haar kennis van mens-dier conflicten met ons te delen en hierover uitgebreid met ons te filosoferen. We benaderden de relatie tussen de mens en wilde dieren van verschillende kanten. Zo hebben we het gehad over belangen en beleid, maar ook over ethische kwesties en gevoel. Dit zorgde ervoor dat wij als makers met een open en kritische blik bleven kijken naar het onderwerp van onze documentaire.”

Iris Wijngaarde en Imke Renee Slump
Documentairemakers van ALFA

“Susan is kritisch, een goede luisteraar en weet effectief door te vragen. Ze heeft oog voor details en blijft tegelijkertijd overzicht houden. Ze denkt ook strategisch mee in het proces en wanneer haar zaken opvallen koppelt ze deze terug. Bovenal ervaar ik Susan als vriendelijk, bevlogen, en inhoudelijk sterk.” 

Severine van Bommel
Associate professor Interpretive Environmental Communication – University of Queensland, Australia

Onderstaand een greep uit de gesprekken en debatten die ik begeleid heb:

  • Begeleiden van verschillende sessies over “Omgang met mens-dierconflicten” tijdens het Muskusrattensymposium op 15 februari 2019, georganiseerd door de Unie van Waterschappen en de Zoogdiervereniging.
  • Op de achtergrond in gesprek met de documentaire makers Imke Renee Slump en Iris Wijngaarde tijdens het proces van ‘the making of’ ALFA, een documentaire over de jonge jager Koen, om de verschillende percepties rondom jacht, wilde dieren, het landschap en andere achtergronden in kaart te brengen. De uiteindelijke documentaire is de winnaar geworden van het CampusDoc internationale filmfestival van 15-16 juni 2019.
  • Voorzitten van de sessie “Dierentuinen” op de Dag van de Milieufilosofie met als thema ‘Dieren in ons midden’ op 22 April 2017 (World Earth Day), georganiseerd door de Vereniging voor Milieufilosofie en de Artis Academie (Natura Artis Magistra).
  • Begeleiden debatavond ‘De wolf terug in Nederland: Aanwinst of Probleem?’, op 28 november 2011, samen georganiseerd met Stichting RUW en WSBV Sylvatica.

Vervolg aanbod

Human-Wildlife Masterminds

Wil je de discussie voortzetten, aanvullen met een verdiepingsslag in de periode erna, of juist losstaand van een discussie informeel met elkaar in gesprek over het brede thema ‘Hoe nu verder?’, dan kan dit via een serie Mastermind-bijeenkomsten in de periode erna. Dit is een online traject van 5 bijeenkomsten waarin een onderwerp opgepakt kan worden om nader te doorgronden, bijvoorbeeld een onderwerp dat voortvloeit uit de discussie. Het hoofddoel is op een laagdrempelige informele manier van gedachten te wisselen, ideeën uit te wisselen, problemen te delen, van elkaar te leren en op nieuwe ideeën te komen. Inspireren en nieuwsgierig zijn naar de ervaringen van de ander voeren dus de boventoon. Binnen de setting van de Mastermind ben je geen spreekbuis voor een hele organisatie, en heb je niet de beroepsmatige verplichting om grote problemen op te lossen. Het gezamenlijke doel van de betreffende Mastermind wordt aan het begin samen afgesproken en concreet gemaakt. Binnen dit traject denk ik mee met alle deelnemers in de complexe wereld van mensen en wilde dieren. Dit korte traject zal ik online initiëren en faciliteren.